Thi sát hạch lý thuyết lái xe online

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, chúng tôi giới thiệu trang trắc nghiệm luật giao thông mới nhất với 60 đề thi cho bằng B2, gồm 600 câu hỏi.

Đề ôn luyện không nhất thiết trùng với đề thi thực tế.

Hãy chọn một trong 60 đề để bắt đầu thi. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng.

Làm đúng 32/35 câu trở lên thì Đạt.

Mỗi đề thi có 1 câu hỏi điểm liệt, nếu làm sai câu điểm liệt, bài thi Không đạt.

Thời gian làm bài 22 phút.

Đề Thi Thử 01Thi thử

Đề Thi Thử 02Thi thử

Đề Thi Thử 03Thi thử

Đề Thi Thử 04Thi thử

Đề Thi Thử 05Thi thử

Đề Thi Thử 06Thi thử

Đề Thi Thử 07Thi thử

Đề Thi Thử 08Thi thử

Đề Thi Thử 09Thi thử

Đề Thi Thử 10Thi thử

Đề Thi Thử 11Thi thử

Đề Thi Thử 12Thi thử

Đề Thi Thử 13Thi thử

Đề Thi Thử 14Thi thử

Đề Thi Thử 15Thi thử

Đề Thi Thử 16Thi thử

Đề Thi Thử 17Thi thử

Đề Thi Thử 18Thi thử

Đề Thi Thử 19Thi thử

Đề Thi Thử 20Thi thử

Đề Thi Thử 21Thi thử

Đề Thi Thử 23Thi thử

Đề Thi Thử 24Thi thử

Đề Thi Thử 25Thi thử

Đề Thi Thử 26Thi thử

Đề Thi Thử 27Thi thử

Đề Thi Thử 29Thi thử

Đề Thi Thử 28Thi thử

Đề Thi Thử 30Thi thử

Đề Thi Thử 31Thi thử

Đề Thi Thử 32Thi thử

Đề Thi Thử 33Thi thử

Đề Thi Thử 34Thi thử

Đề Thi Thử 35Thi thử

Đề Thi Thử 36Thi thử

Đề Thi Thử 37Thi thử

Đề Thi Thử 38Thi thử

Đề Thi Thử 39Thi thử

Đề Thi Thử 40Thi thử

Đề Thi Thử 41Thi thử

Đề Thi Thử 42Thi thử

Đề Thi Thử 43Thi thử

Đề Thi Thử 44Thi thử

Đề Thi Thử 45Thi thử

Đề Thi Thử 46Thi thử

Đề Thi Thử 47Thi thử

Đề Thi Thử 48Thi thử

Đề Thi Thử 49Thi thử

Đề Thi Thử 50Thi thử

Đề Thi Thử 51Thi thử

Đề Thi Thử 52Thi thử

Đề Thi Thử 53Thi thử

Đề Thi Thử 54Thi thử

Đề Thi Thử 55Thi thử

Đề Thi Thử 56Thi thử

Đề Thi Thử 57Thi thử

Đề Thi Thử 58Thi thử

Đề Thi Thử 59Thi thử

Đề Thi Thử 60Thi thử

Đề Thi Thử 22Thi thử